Wednesday, January 23, 2008

برنامه ی تحویل پروژه ی طرح معماری سه

تاریخ تحویل 23-11-86
ساعت: 10 صبح


مدارک مورد نیاز در روز ژوژمان:
- ماکت های اتود روند طراحی
- اسکیس های شماره یک و دو
- آلبوم پوستی های اتود (آلبوم شده در قطعA3 )
- شیت های تحلیل پروژه نمونه (فعالیت گروهی)
- پلان های زیر زمین، همکف، طبقات و بام با مبلمان و اندازه گذاری کلی فضاها در مقیاس 1:100
- سایت پلان در مقیاس 1:300
- برش ها (حداقل دو برش) و نماها (هر چهار نما) در مقیاس 1:100
- ماکت حجمی پروژه با سایت پلان در مقیاس 1:300
- پلان ستون گذاری در مقیاس 1:200
- پرسپکتیو های داخلی راندو شده – دستی یا کامپیوتری
- پرسپکتیو های خارجی راندو شده – دستی یا کامپیوتری
CD از کلیه ی مدارک پروژهشامل عکس های ماکت های اتود و ماکت نهایی و فایل شیت هایی که به صورت کامپیوتری یا عکس شیت هایی که به صورت دستی ارائه می شوند.


توجه: هر نفر در روز ژوژمان فضایی به ابعاد 2 متر طول(سطح دیوار) و 4 متر ارتفاع و یک متر پیش آمدگی از دیوار در کف و سقف در اختیار دارد. 8 متر مکعب فضا جهت چیدمان کارها ی هر نفر در نظر گرفته شده است. (پس زود تر بیایید که جای دو نبش را بگیرید!)

ضمنا حضور کلیه دانشجویان در آتلیه از ساعت 10 تا 16 الزامی است.


روش ارزش یابی پروژه:

تحلیل پروژه های نمونه 2 نمره
اسکیس شماره یک (ماکت) 1 نمره
اسکیس شماره دو (طرح داخلی) 1 نمره
تحویل موقت 5 نمره ( شامل: ماکت 0.5، پلان ها 1.5، برش 1، ایده 1، ارائه 1)
فرایند طراحی 2 نمره ( شامل: حضور 0.5، کرکسیون 0.5 و روند طی شده در ترم 1)
تحویل نهایی 9 نمره ( شامل: خلاقیت در ایده و تولید فرم 2، عملکرد 1، رابطه با محیط 1، سازه و تاسیسات 1، فضای داخلی 1، راندو و گرافیک شیت ها 1، ماکت 1، چیدمان فضا در روز ژوژمان 1)